Nieuw op de werkvloer: Generatie Z(iet het groots) (2024)

Generatie Z, de nieuwe generatie op de werkvloer. Enkele tips om deze generatie vlot binnen te trekken in uw onderneming.

Zoomers, de z-variant van de alom bekende boomers, betreden de arbeidsmarkt anno 2023 meer en meer. Generatie Z zag het levenslicht tussen grofweg 1996 en 2010, al is niet iedereen het daarover eens. Waar wel consensus over bestaat: Gen Z is de kritische opvolger van de Millennial en gedraagt zich daar ook naar. Alles moet beter. Ook op de werkvloer. Het is dan ook even zoeken hoe u die generatie vlot uw onderneming binnentrekt.

Typisch Gen Z

Gen Z’ers zijn creatieve multitaskers met het hart op de juiste plaats. Het digitale zit zowel in hun vingers als in hun bloed waardoor een focus op innovatie en verbetering onmisbaar is. De generatie leeft via en door sociale media. Zo herschrijven ze de meer gedateerde vormen van communicatie, ook op de werkvloer. Bellen is bijvoorbeeld passé en meetings moeten korter én efficiënter. Het lijkt erop dat ze hun kostbare tijd op het werk liever niet verspillen aan een overdaad aan loze vergaderingen en irrelevante mails. En gelijk hebben ze.

Prioriteiten

Andere generaties en werkgevers zitten vaak met de misplaatste angst dat een Gen Z’er door die houding onverantwoordelijk is en dagelijks een duimbreuk oploopt van het scrollen op digitale toestellen. Maar de groep is wél verantwoordelijk op een eigenzinnige manier en stelt prioriteiten. Duurzaamheid en sociale interactie krijgt bijvoorbeeld voorrang op oude gewoontes en competitie. Gen Z weet wat het wil, en gaat daar ook achteraan.

Intrinsieke motivatie

Gen Z daagt de rest daarbij uit. Ze voelen dat veel mogelijk is, als de mindset maar volgt. Gen X’ers en Millennials kunnen daar nog een puntje aan zuigen. Alles kan altijd beter volgens de nieuwe arbeidsgeneratie: een manier van denkendie u héél graag op uw werkvloer wil. De intrinsieke motivatie is immers veel belangrijker dan externe factoren zoals loon of voordelen. Als de waarden van het bedrijf bij de werknemer passen, dan lopen ze graag die extra mile. Ze zijn dan ook niet bang om een job op te zeggen als die niet bij hen past of een obstakel vormt op het voorziene carrièrepad. Deze generatie zoekt liever wat langer vooraleer ze settelen.

Tips om Gen Z’ers binnen te hengelen

  • Tref ze op een plek waar ze thuis zijn: sociale media. Plaats vacatures online, interageer met mogelijke kandidaten of scan profielen op sociale media. Sneller gaat u hen niet te pakken krijgen.
  • Sociale media draaien rond visibiliteit. Er is een verschil tussen aanwezig zijn op platformen en ze ook écht gebruiken. Bant u plastic flessen op kantoor of organiseert u elke vrijdag een pingpongtoernooi? Laat sociale media getuige zijn van het gebeuren. Authenticiteit weegt zwaar door.
  • Handel snel. Generatie Z houdt niet van trage sollicitatieprocedures met vijf rondes, drie proeven en twee weken bedenktijd. Voorzie snel een antwoord en speel kort op de bal.
  • Maak duidelijke afspraken rond flexibel werken. De kans is klein dat een Gen Z’er van 9 tot 5 dag in dag uit wil werken. Maak thuiswerk of werken op een externe locatie mogelijk om de job draagbaar te maken.
  • Personaliseer de loopbaan. Geen enkele jonge werknemer zit te wachten op een nummertjesbehandeling. Speel in op specifieke noden en ga in dialoog.
  • Werk realistische voordelen op korte termijn uit. De focus ligt minder op pensioensparen of levensverzekeringen. Gen Z leeft in het moment en houdt van financiële stabiliteit via extralegale voordelen op korte termijn.
  • Behandel hen niet als jongeren. Ook al beweert de jeugdige leeftijd iets anders: Gen Z’ers die de arbeidsmarkt betreden zijn geen kinderen meer. Ze azen op professionaliteit. Benader hen dan ook zo. Zo weten ze onmiddellijk dat u hen serieus neemt.

Combineer generaties

De nieuwe werkgeneratie is goed in heel wat dingen. Denk maar aan digitale manieren van werken of efficiënt vergaderen. Maar dat betekent niet dat uw team enkel Gen Z’ers rijk moet zijn. Alle lettergeneraties door elkaar: dat werkt pas écht. En houdt iedereen scherp. Elke generatie heeft eigen gewoontes vanuit de tijd waarin hun loopbaan begon. Het is aan de werkgever om de beste gewoontes, die het meest opbrengen, zowel financieel als voor de bedrijfscultuur, te mixen tot een gladde efficiënte lettersoep.

Hulp nodig om Gen Z'ers binnen te halen?

Bel 02 467 48 00 of contacteer uw vaste Jobat-adviseur.

Nieuw op de werkvloer: Generatie Z(iet het groots) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6353

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.